Όλες οι προσφορές διαρκούν για όσο υπάρχουν αποθέματα, εκτός και αν αναφέρεται ρητά κάτι άλλο π.χ. ημερομηνία.